اینستاشکن‌ها: افرادی که در اینستاگرام ساختارشکن و موفق هستند

وقتی که ساختارها و قوانین را شناسایی کنیم، با دور زدن آنها دستاوردهای متفاوتی حاصل می‌شود که چون در چارچوب نیستند، جذاب تلقی می‌شوند. این موضوع حتی در اینستاگرام هم دیده می‌شود و کم و بیش می‌بینیم که افرادی هستند که با رعایت نکردن اصول و قوانین فعالیت در اینستاگرم، توانسته‌اند نام خود را به … ادامه خواندن اینستاشکن‌ها: افرادی که در اینستاگرام ساختارشکن و موفق هستند