آرشیو نوشته ها بازاریابی سنتی

بازایابی سنتی و پایان دوران حرفه‌ای شما

بازایابی سنتی و پایان دوران حرفه‌ای شما

گوناگون - ۲۴ آبان ۱۳۹۳

بسياری از مردم از ديجيتالی شدن وحشت دارند.مديران شبکه های تلويزيونی در مورد جايگاه آينده شبکه های خود ترديد دارند.برخی از سردبيران روزنامه بر اين باورند که دوران روزنامه و مجله به سر ...