آرشیو نوشته ها تولد گوگل

وقتی روز تولد یک کمپانی مشهور فکر همه را مشغول خود می‌کند!

وقتی روز تولد یک کمپانی مشهور فکر همه را مشغول خود می‌کند!

بررسی نمونه‌های موردی - ۵ مهر ۱۳۹۴

استهر کمپانی کوچک و بزرگی نیاز دارد که هر از چند گاهی وضعیتی برای خود ایجاد کند که کمی نام او بیشتر دیده شود. خیلی از کمپانی‌ها مانند فولکس‌واگن با خرابکاری خود، نامشان ...