آرشیو نوشته ها Big Data

بهترین معادل فارسی Big Data کدام است؟

بهترین معادل فارسی Big Data کدام است؟

گوناگون - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

در نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی «علم‌آموزي به زبان بیگانه بسیار دشـوارتر از علم‌آموزي به زبان مادري است، زیرا درك ظرایف و پیچیدگیهاي زبان بیگانه میسر نیـست مگر با صرف وقت و ...